בד”ץ שארית ישראל – כשרות מוסמכת

בעקבות קריאת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א לציבור בני התורה ולרבני הקהילות לרכוש בשנת השמיטה מהתוצרת בפיקוח הכשרות המוסמכת של עולם התורה בד”צ שארית ישראל, התאגדו מרנן רבני  העיר בית שמש לכנס מיוחד לביסוס איתן של הכשרות ערב שנת השמיטה.

במרכז הכינוס הושמעו דבריהם של רשכבה”ג מרן שר התורה שועדת השמיטה של בד”ץ שארית ישראל טורחים להעמיד את הוראות מרן החזו”א זללה”ה בכל ההידורים והדקדוקים ומי שיאכל מתוצרת זו יזכה לזכויות ליום הדין. רבנו הגדול מרן ראש הישיבה שליט”א אברכים צריכים לעלות על שולחנם כשרות בד”ץ שארית ישראל שהיא הכשרות המוסמכת.

רבני העיר בית שמש מצרפים את חתימתם לקול קורא של מרנן ורבנן גדולי ישראל”.

עשרות תחנות חלוקת פירות וירקות לשנת השמיטה נפתחו בבית שמש קרבה שנת השבע .

לפני למעלה מחודשיים יצאו מרנן ורבנן גדולי הדור רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א ורבנו הגדול מרן ראש הישיבה שליט”א בקריאה לציבור לקראת שנת השמיטה הקרבה ובאה בקריאה ברורה: “ועל כן אנו קוראים בזאת לציבור בני התורה ולמנהלי היכלי הישיבות והמוסדות להצטרף ולרכוש ממוצרים הנמצאים תחת כשרות בד”ץ שארית ישראל. ולרבני הקהילות אנו פונים בזה שישפיעו על בני קהילתם ועל אלו הנשמעים להם לחזק את וועדת השמיטה שע”י בד”ץ שארית ישראל ולרכוש ממוצרים אלו.”

רבני קהילות בני התורה בכל הארץ נענו לקריאת גדולי הדור שליט”א ולבקשתם של גדולי ישראל נערכים בשבועות האחרונים סדרת כינוסים של התלכדות רבני הקהילות, על מנת לחזק את בני קהילותיהם לקראת שנת השמיטה לרכוש ממוצרים של כשרות עולם התורה. כזכור הכנס הראשון נערך בדרום במעונו של מרן הגאון הגדול רבי אביעזר פילץ שליט”א, והשבוע נערך כנס בבית שמש במעונו של הגאון רבי שלמה זלמן פרלשטיין שליט”א רבה של רמת בית שמש א’. בהשתתפות רבני השכונות ורבני קהילות בני התורה בבית שמש רבתי.

הרב מרדכי גולדשטיין ור' משה מונטג נושאים דברים

לפני הכנס עלו חברי הבד”צ הגר”צ וובר שליט”א והגרש”צ רוזנבלט שליט”א למעונו של רבנו מרן ראש הישיבה שליט”א ושאלו מה לומר בכנס. הוא השיב להם דברים ברורים: “צריך לאמר לרבנים ש”שארית ישראל’ זה זיכוי הרבים בכשרות, בשמיטה, בכל השנה. שארית זו כשרות מוסמכת, ידוע שיש שם השגחה מעולה עם משגיחים עם יראת שמים. ודאי שאברכים צריכים להעלות על שולחנם את כשרות שארית ישראל. שארית זה ודאי. בד”צ שארית ישראל היא הכשרות המוסמכת”

גם מרשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א נשמעו דברים ברורים לקראת הכנס: ועדת השמיטה של שארית ישראל טורחים להעמיד את הוראות מרן החזו”א זללה”ה בכל ההידורים והדקדוקים. כבר מו”ר מרן הרב שך זצ”ל ומו”ח זצ”ל סמכו ידיהם על כשרות שארית ישראל. ומי שיאכל מההכשר של שארית, יעמוד לו לזכות ליום הדין.

הרב חיים זמורה נושא דברים, מימין המכתב עליו חתמו הרבנים.

יסודה של ‘שארית’ דאגה לציבור

המארח הגרש”ז פרלשטיין שליט”א מרא דאתרא רמת בית שמש א’ פתח את הכינוס החשוב, בגוללו את ההסטוריה של הקמת מערכת הכשרות של עולם התורה, בד”צ שארית ישראל. חותנו הגאון רבי יצחק זלזניק זצ”ל היה מאנשי סודו הקרובים של רבנו הגדול מרן ראש הישיבה הגראמ”מ שך זצוק”ל והוא סיפר לו שלפני שהוקמה המערכת, מרן זצוק”ל מאד דאג שאין שחיטה ראויה לבני תורה והתבטא לו פעם: ‘תביאו עוף ואני אשחוט, ברחבה בין הישיבה לאהל קדושים’ ולא נח ולא שקט עד שהוקמה מערכת הכשרות כרצונו ובהדרכתו.

הרעיון שהוקמה מערכת הכשרות ביסודה היא דאגה עבור ציבור בני התורה חניכי הישיבות ברמה הכי גבוה של כשרות, אפה היינו יכולים להגיע לכזו רמת הידורים באפיית מצות אם לא במאפיה כאן בבית שמש? ומי מדבר על תרומות ומעשרות בכל ההידורים וכעת שמגיעה שנת השמיטה, על אחת כמה וכמה שאין רמה כזו של הידורים.

מרן פוסק הדור הגר”נ קרליץ זצוק”ל שאל את דודו מרן החזו”א זצוק”ל עבור מי הוא כותב את החזון איש הלכות שביעית, והוא ענה לו, עבור היהודים היראים שירצו לשמור שמיטה כהלכתה, מי יש כאן בבני ברק ‘אני ופייבל’ כשכוונתו לתלמידו הראשון בארץ הגרש”פ שטיינברג זצ”ל. מרן הרב מבריסק זצוק”ל אמר משפט נוקב: ‘רבי יהושע לייב דיסקין שהיה גאון עם עוצמה הגיע לארץ ישראל, רצה להנהיג תרומות ומעשרות כהלכתן, והצליח רק בירושלים, ומווילנא עלה לארץ איש מבוגר וחולה למושבה קטנה במרכז והצליח לעשות מהפכה במצוות התלויות בארץ בכל ארץ ישראל!’

כל מה שיש לנו היום חנויות מהודרות בעניני טבל וערלה והפרשת תרו”מ ושמיטה כהלכתה זה הכל בזכותו של רבן של ישראל מרן החזון איש זצוק”ל. ומי שממשיך כיום את המהפכה שעשה החזון איש, זה בד”צ שארית ישראל, זה ההכשר של עולם התורה שמקפיד על קלה כבחמורה ומיישם את הדרכותיו של מרן החזו”א זצוק”ל. ולכן אנו שמחים על הכנוס החשוב הזה היום, שגם אנחנו בבית שמש לא נהיה בנים חורגים ונזכה גם אנו בכל השנים ובפרט בשנת השמיטה הבעל”ט להתקשר עם חנויות שיהיו בהידור הכשרות תחת חותם ההידור של בד”צ שארית ישראל. ומכאן תצא הקריאה לציבור להזדרז בזמן שנותר ולחתום על ‘כתב שליחות’ כדי שמערכת הכשרות תוכל להערך בהתאם לכמויות הנדרשות.

אסיפת רבי רמת בית שמש

בשמיטה כולם רוצים “לכתחילה!”

הגאון רבי מרדכי גולדשטיין שליט”א מרא דאתרא משכנות יעקב ברמת בית שמש א’ הצטרף לקריאת הגרש”ז פרלשטיין וציין כי חשוב לדעת שיש בכך זיכוי הרבים גדול, כי לא רק ציבור חניכי הישיבות, גם ציבור של יהודים יראי ד’ שקובעי עתים לתורה ויוצאים לפרנסתם מעונינים במיוחד בשנת השמיטה לקיימה כהלכתה ושהכל יהיה “לכתחילה” ולכן קוראים אנחנו לכל הציבור התורני של בית שמש להתחבר בבחינת ‘חבר אני לכל אשר יראוך’ ולהיות חלק ממערכת השמיטה של בד”צ שארית ישראל שהכל מנוהל ללא שום חשש.

בשלב זה השמיע מנחה הכנס חבר מועצת העיר ויו”ר איגוד בני הישיבות-בית שמש הרב חיים זמורה  את דבריהם של רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א שאמר כי מרנן הגראמ”מ שך זצוק”ל וחותנו הגרי”ש אלישיב זצוק”ל סמכו ידיהם על כשרות זו והכל מנוהל עפ”י פסקי מרן החזון איש זצוק”ל, ומי שיאכל מכשרות זו ידע שזה זכות ליום הדין! ואת דבריו הנוקבים של רבנו מרן ראש הישיבה שליט”א לקראת כנס חשוב זה ש’שארית ישראל זה ודאי! שארית ישראל היא הכשרות המוסמכת אותה אברכים אוכלים על שולחנם!

רבה של בני ברק וחבר בד”צ שארית ישראל הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א שהיה אמור להשתתף בכינוס וכבר היה בדרכו למקום, נבצר ממנו להשתתף בפועל מאחר ודרכי הכניסה לבית שמש היו חסומות בעקבות השריפות באזור ירושלים, השמיע את ברכתו בקו הטלפון: ב”ה שמשמיטה לשמיטה מתרחב הדרישה של הציבור לקיים שמיטה כהלכתה, ובאמת בשארית ישראל עושים הכל כפי הנחיות מרן החזו”א זצוק”ל ותלמידיו הגדולים ששמענו מהם, וזכינו שתתרחב הנהגת החזו”א גם בשאר הערים מחוץ לבני ברק וברכתי לכל הרבנים שבאו להשתתף לכבוד שנת השמיטה שחפץ ד’ בידינו יצליח.

חברי הבד”צ נמצאים בשטח

הרב יעקב בורנשטיין שליט”א המפקח ותיק בבד”צ שארית ישראל נשא דברים על הכנות הקפדניות בשטח כבר למעלה משנה לקראת שנת השבע. הן ההכנה במחסני השיווק הגדולים והן באולמות ובקייטרינגים ובמיוחד במפעלים הגדולים כשהם רואים את כוח הציבור הגדול המביע דרישה לצרוך דווקא בהידור הכשרות בכל השנים ובמיוחד שרוצה לקיים שמיטה כהלכתה הם נערכים בהתאם וזה הערכות לא פשוטה של כל המפקחים והמשגיחים.

תוך כדי דבריו העלה שאלות הנוגעות למעשה, הגאון רבי אלימלך קורנפלד שליט”א רב קהילת הגרא רמב”ש א’ והרב בורנשטיין השיב לו. בהמשך דבריו הוא ציין את היחודיות בבד”צ שארית ישראל שבכל המערכות הן במערכת השחיטה המהודרת והן במערכת הפירות והירקות, הן במערכת האולמות והמוסדות, הגאונים חברי הבד”צ שליט”א מעורים בשטח, ובעצמם למרות עיסוקיהם הרבים יורדים בקביעות לשטח, לסיורים במפעלים, לסיורים במחסני השיווק, הכל כדי שהמערכת תהיה מושלמת מבחינת הידורי הכשרות בכל פרטיה ודקדוקיה.

אנחנו יכולים כעת לציין בסיפוק אמר הרב בורנשטיין, ולדבריו הצטרף מנכ”ל מערכת הכשרות הרב משה מונטג כי אנחנו ערוכים לשמיטה. לפי המצב הבטחוני כעת נראה שיקשה בשמטה זו להביא הרבה סחורה מ’יבול נכרי’ ולכן יש לנו טכנולוגיות מתקדמות של מצלמות ורחפנים כדי לפקח בתוך הכפרים הערביים, ומלבד זאת אנחנו מייבאים הרבה מחו”ל, אבל על אחת לא נתפשר, על ערבה הצפונית, שם יש לנו הוראות ברורות ממרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל ומהם לא נזוז.

המנכ”ל הרב מונטג נשא דברים קצרים וסיפר על ההערכות הגדולה של מערכת הכשרות הנמשכת כבר חודשים ארוכים לקראת שנת השמיטה, בסיורים בשטח ובמחסני השיווק ובעמידה מול החקלאים. כמו כן הסביר ופירט על הבשורה העומדת מאחורי החלוקה של קרן ‘אור שי’ שבס”ד לראשונה בשנת השמיטה תשפ”ב תהיה חלוקה מסודרת בכל המוקדים ברחבי קהילות בני התורה שכולם יוכלו לרכוש פירות וירקות מהודרים לפי הנחיות מרן החזו”א זצוק”ל. מבחינה פרקטית, מצד ההנהלה של הכשרות, בקשתנו מרבני הקהילות שליט”א שיהיה בכל שכונה בבית שמש חנויות שאנחנו נוכל להיות איתם בקשר, ולספק להם סחורה בכשרות בי המהודרת.

הכינוס הסתיים בתחושת התלכדות סביב כשרות עולם התורה וכבר שעות ספורות אחרי קיומו נודע על הקמת תחנות חלוקה רבות נוספות לשנת השמיטה של קרן אור ש”י.

בסיום הכנס החשוב יצא קול קורא לחזק את מערכת הכשרות עליהם חתמו הרבנים הגאונים: רבי שלמה זלמן פרלשטיין שליט”א מרא דאתרא רמת בית שמש א’. רבי מרדכי גולדשטיין שליט”א מרא דאתרא משכנות יעקב רמב”ש א’. רבי משה טובי’ דינקל שליט”א מרא דאתרא בית ומנוחה הקריה החרדית רבי אלעזר מאירוביץ שליט”א, מרא דאתרא רמת בית שמש ג’. רבי מנחם דן מייזלס שליט”א מרא דאתרא רמב”ש ג’.2 רבי אלימלך קורנפלד שליט”א רב קהילת הגר”א רמב”ש א’. רבי חנוך אלבק שליט”א מרבני רמת בית שמש ג’. רבי יהושע פטרוף שליט”א רב קהילת בני הישיבות חפציבה. רבי דוד רייכמן שליט”א רב קהילת תפארת חיים רמב”ש א’. רבי אליעזר מרגליות שליט”א רב קהילת שערי תפילה רמב”ש א’. רבי גדליה הוכברג שליט”א רב קהילת נחשון רמב”ש א’. רבי ברוך דזלאווסקי שליט”א רב קהילת דרכי יצחק רמב”ש ג’. רבי שלום שאול הכהן מונק שליט”א רב קהילת אבי עזרי רמב”ש ב’.

החלטות הכינוס

א. כל בן תורה הנשמע לקריאת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א ירכוש לביתו מהתוצרת שבכשרות בד”צ שארית ישראל.

ב. רבני הקהילות שליט”א יחזקו את בני התורה בבית שמש השומרים על מסורת הוראת גדולי ישראל ובפרט בשנת השמיטה צועדים לאור הנחיותיו של רבן של ישראל מרן החזו”א זצוק”ל.

ג. הקריאה למנהלי המוסדות להצטרף ב’מפעל ההזנה’ תחת חותם הכשרות המהודרת של בד”צ שארית ישראל.

השאר תגובה

כתבות אחרונות